Hưóng dẫn đầy đủ về NPC trong Lạc khắc Sơn và Q 70~90  

Posted by Silkroad online

70.Túi đồ bị cướp
Starting NPC: Bộ Khắc La – Trưởng Thôn (Làng gió)
Yêu cầu Level 60 .Nhiệm vụ Level 70 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: Linh Vũ Binh
Yêu cầu NV: None
Phần thưởng: Experience points:2.300.000, gold:240.000 , skill points:50.000
_________
72.Tiêu diệt Hắc Ưng
Starting NPC: Sa Lý Hãn – Người dân trong thôn(Làng chăn cừu)
Yêu cầu Level 62 .Nhiệm vụ Level 72 .Q thực hiện 3 lần
Monster liên quan: Hắc Ưng
Yêu cầu NV: None
Phần thưởng: Experience points:3.060.000, gold:311.000
____________
73.Sự phục thù của người Thổ Trước
Starting NPC: Bộ Khắc La – Trưởng Thôn(Làng gió)
Yêu cầu Level 63 .Nhiệm vụ Level 73 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: Mạng Vũ Binh
Yêu cầu NV: Phải làm "Túi đồ bị cướp"
Phần thưởng: Experience points:3375000, skill points:80000, special items
_____________
75.Chất liệu làm sừng dê
Starting NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ (Gần Đầu rễ)
Yêu cầu Level 65 .Nhiệm vụ Level 75 .Q thực hiện 3 lần
Monster liên quan: Sơn Dương Tà Ác
Yêu cầu NV: None
Phần thưởng: Experience points:3700000 , gold:355000
____________
78.Y phục chất liệu tốt
Starting NPC: A Na Sa – Người dân trong thôn (Làng gió)
Yêu cầu Level 68 .Nhiệm vụ Level 78 .Q thực hiện 3 lần
Monster liên quan: Quỷ Tượng Đá
Yêu cầu NV: None
Phần thưởng: Experience points:4874000, gold:450000
____________
80.Sự nhờ vả thứ 1
Starting NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Yêu cầu Level 70 .Nhiệm vụ Level 80 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: Quỷ Tượng Đá Hộ Vệ
Yêu cầu NV: None
Phần thưởng: Experience points:5170.000, gold:457.000, skill points:100.000
_____________
80.Sự nhờ vả thứ 2
Starting NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Yêu cầu Level 70 .Nhiệm vụ Level 80 .Q thực hiên 1 lần
Monster liên quan: Quỷ Tượng Đá Hộ Vệ Khổng lồ
Yêu cầu NV: Phải làm Sự nhờ vả thứ 1 .
Phải làm trong 1 party 8( Chia Exp và Chia Item )
Phần thưởng: Advanced armor, gender change tools, Soul Fragment, skill points:20.000
____________
82.Âm mưu của Sayun
Starting NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Yêu cầu Level 72 .Nhiệm vụ Level 82 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: Antinoke
Yêu cầu NV: Phải làm Sự nhờ vả thứ 2
Phần thưởng: Experience points:5485000 , gold:467000, skill points:100.000
______________
82.Sự nhờ vả của Asachi
Starting NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Yêu cầu Level 72 Nhiệm vụ Level 82 Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: None
Yêu cầu NV: Phải làm Âm mưu của Sayun
Phần thưởng: Experience points:132000,5 Búa sủa đồ
_______________
82.Bắt kẻ chậm chạp
Starting NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Yêu cầu Level 72 .Nhiệm vụ Level 82 .Q thực hiện 1 lần
Monster lien quan: Slow Antinoke
Yêu cầu NV: Phải làm Sự nhờ vả của Asachi
Time limit (50 minutes)
Phần thưởng: Experience points:290000,3 Fruit of Patience
______________
83.Giết Antelopes
Starting NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ (Gần van tim)
Yêu cầu Level 73 .Nhiệm vụ Level 83 .Q thực hiện 3 lần
Monster liên quan: Antelope
Yêu cầu NV: Phải làm Chất liệu làm sừng dê ít nhất 1 làn
Phần thưởng: Experience points: 5100000, gold:425000
______________
85.Kế hoạch bỏ trốn 1
Starting NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ (Gần van tim)
Yêu cầu Level 75 .Nhiệm vụ Level 85 .Q thực hiện 3 lần
Monster liên quan: Quỷ Tượng Đá Động
Yêu cầu NV: None
Phần thương: Experience points:1800000, gold:145000
_______________
85.Kế hoạch bỏ trốn 2
Starting NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ(Gần van tim)
Yêu cầu Level 75 .Nhiệm vụ Level 85 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: None
Yêu cầu NV: Phải làm Kế hoạch bỏ trốn 1
Phan thưởng: Experience points:120000
________________
85.Kế hoạch bỏ trốn 3
Starting NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ (Gần Van tim)
Yêu cầu Level 75 .Nhiệm vụ Level 85 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: Slave watcher
Yêu cầu NV: Phải làm Kế hoạch bỏ trốn 2.
Phần thưởng: Experience points:36000
_______________
85.Kế hoạch bỏ trốn 4
Starting NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ (Gần Đầu rễ)
Yêu cầu Level 75 .Nhiệm vụ Level 85 .Q thực hiện 1 lần
Monster liên quan: Slave watcher
Yêu cầu NV: Phải làm Kế hoạch bỏ trốn 3 .
Phần thưởng: Cuộn hồi HP
_________________
87.Vengeance for the Sheep
Starting NPC: Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn (làng chăn cừu)
Yêu cầu Level 77 .Nhiệm vụ Level 87 .Q thực hiện 3 lần
Monster liên quan: Quỷ Tượng Đá Chiến
Yêu cầu NV: Phải làm Tiêu diệt Hắc Ưng .
Phần thưởng: Experience points, gold
_________________
89.Ánh sáng 1-1 lần
Starting NPC: Isan-Người dân làng hoang (X-5454,Y 229)
Mob liên quan: None.
Cách làm:Đua tin đến Bộ Khắc La- trưởng thôn làng gió
EXP: 61,000

89.Ánh sáng 2-1 lần
Starting NPC: Bộ Khắc La of Làng gió (X-3741,Y-888)
Mob liên quan: Rocky.
Cách làm: Return to Starting NPC.
Lựa chọn 1: thu thập 200 lông vũ thủ lĩnh Rocky
Lựa chọn 2: Đợi 2 tháng(28h trong game).Theo cách này ko được phần thưởng nhiêm vụ.
EXP: 4,400,000
SXP: 67,000
Item: 3 Ability Revolution Scrolls
(3 thuốc thu hồi kĩ năng)

89.Ánh sáng 3-1 lần
Starting NPC: Bộ Khắc La-trưởng thôn of Wind Town (X-3741,Y-888)
Related Mob: None.
Về Hòa Điền and nói với hội bảo tiêu về nhiệm vụ
EXP: 253,000

89.Rashid 4-1 lần
Starting NPC: trưởng hội bao tieu of Hòa Điền (X,Y)
Mob liên quan: None.
Quay về chỗ Bộ Khắc La,
kể cho Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ về nhiệm vụ (Đầu rễ)
EXP: 111,000

89.Ánh sáng 5-1 lần
Starting NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ (X-3768,Y-1043)
Mob liên quan: Rocky chúa.
Giết Rocky Giants để thu thập Essense of Roc Mountain.
Sử dụng Essense of Roc Mountain để thu được 7 grasses.
Bạn phải thu được chúng từ toàn bộ bảy đỉnh trong NV này :
the Brain Peak (Red)
the Eye Peak (Orange)
the Heart Peak (Yellow)
the Wing Peak (Green)
the Claw Peak (Blue)
the Beak Peak (Indigo)
the Tail Peak (Violet)
Return to Starting NPC.
EXP: 2,200,000
SXP: 320,000

89.Ánh sáng 6-1 lần
Starting NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ(X-3768,Y-1043)
Mob liên quan: Shaitan.
Tập hợp chứng chỉ của Quỷ Shaitan
Yêu cầu:
Thực hiện trong pt chia điểm chia đồ
Teleport được cho phép với những người chơi mà đang thực hiện, hay đã hoàn tất "ánh sáng 6"
Cuộc nói chuyện với Nô lệ Shifle được cho phép chỉ khi bạn là chủ pt
Thậm chí khi chết chết, mục đích truy tìm có thể được đạt được khi Quỷ Shaitan bị đánh bại.
Quay về tìm NPC ban đầu.
EXP:
SXP:
Gold:
Item:

89.ánh sáng 7 -1 lần
Starting NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ(X-3768,Y-1043)
Mob liên quan: None.
Chuyển Chuỗi hạt Cresent Bạc tới Isan
EXP: 940,000
SXP: 12,000
Gold:
Item: Mother's loving hand
[HP 20% tăng thêm, MP 20% tăng thêm, tác dụng 3h
Cấp độ 70
----========----
Túi đồ bị cướp
NPC : Bộ Khắc La ( Trưởng Thôn )(X-3741,Y-888)
Cách làm : Giết Linh Vũ Binh /Mạng Vũ Binh kiếm đủ 100 ''chiếc túi đựng thức ăn'' và 100 ''chiếc túi sinh hoạt hàng ngày''
Phần thưởng : 2.300.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng,240.000 vàng.


----========----
Cấp độ 72
----========----

Tiêu diệt Hắc Ưng ( 3 lần )
NPC : Sa Lý Hãn ( Người dân )(X-4928,Y-1084)
Cách làm : Giết 1500 con Hắc Ưng
Phần thưởng : 3.060.000 điểm kinh nghiệm, 311.000 vàng.


----========----
Cấp độ 73
----========----

Sự báo thù của người Thổ ( cần làm Túi đồ bị cướp )
NPC : Bộ Khắc La ( Trưởng Thôn )(X-3741,Y-888)
Cách làm : Giết 1600 vệ sĩ Mạng Vũ Binh
Phần thưởng : 3.375.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, cuộn giấy tăng 20% độ chính xác trong 1 giờ----========----
Cấp độ 75
----========----

Chất liệu làm từ sừng dê ( 3 lần )
NPC : Hứa Phổ Lỗ ( Nô lệ )(X-3768,Y-1043)
Cách làm : Giết Sơn Dương tà ác kiếm đủ 600 ''chiếc sừng Sơn Dương''
Phần thưởng : 3.700.000 điểm kinh nghiệm, 355.000 vàng.----========----
Cấp độ 78
----========----

Y phục chất liệu tốt ( 3 lần )
NPC : Anashya ( Người dân )(X-3766,Y-304)
Cách làm : Giết Quỷ tượng đá kiếm đủ 200 ''lông vũ trắng'' và 200 ''lông vũ đen''
Phần thưởng : 4.874.000 điểm kinh nghiệm, 450.000 vàng.----========----
Cấp độ 80
----========----

Sự nhờ vả thứ 1
NPC : Sayun ( Người bán vé thuyền bay )(X-3172,Y-962)
Cách làm : Giết Quỷ tượng đá hộ vệ , kiếm đủ 200 ''đá quý'' của Kation
Phần thưởng : 5.170.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 457.000 vàng.----========----
Cấp độ 80
----========----

Sự nhờ vả thứ 2 ( cần làm sự nhờ vả thứ 1 )
NPC : Sayun ( Người bán vé thuyền bay )(X-3172,Y-962)
Lưu ý : khi làm nhiệm vụ này bạn phải vào PT chia điểm chia đồ
Cách làm : Giết thủ lĩnh Quỷ tượng đá hộ vệ , tạo ra 200 ''viên ngọc chứa linh hồn''
Phần thưởng : 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cái certificate of Advanced Armor Gender Transfer , 10 cuộn giấy berserker .----========----
Cấp độ 82
----========----

Âm mưu của tình yêu ( cần làm sự nhờ vả thứ 2 )
NPC : Ajati ( người bán vé thuyền bay )
Cách làm : Giết Antinock kiếm đủ 200 ''cái móc của Antinock''
Phần thưởng : 5.485.000 điểm kinh nghiệm , 100.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 487.000 vàng.----========----
Cấp độ 82
----========----

Sự nhờ vả của Asachi ( cần làm âm mưa của tình yêu )
NPC : Ajati ( người bán vé thuyền bay )
Cách làm : Chuyển thư của Ajati cho Sayun
Phần thưởng : 132.000 điểm kinh nghiệm và 5 cái búa sửa đồ----========----
Cấp độ 82
----========----

Bắt kẻ chậm chạp ( cần làm sự nhờ vả của Asachi )
NPC : Ajati ( người bán vé thuyền bay )
Lưu ý : nhiệm vụ giới hạn trong 50 phút
Cách làm : Nhận mồi để dụ con Antinock , kéo nó về chỗ NPC Ajati là hoàn thành
Phần thưởng : 290.000 điểm kinh nghiệm và 3 cuộn giấy tăng tốc độ di chuyển 75% thời gian sử dụng là 3 giờ
----========----
Cấp độ 83
----========----

Giết Antelope ( 3 lần )
NPC : Trác Bộ Lỗ ( Nô lệ )(X-4722,Y 229)
Cách làm : Giết 1800 con Antelope
Lưu ý : Chỉ nhận được nhiệm vụ khi làm ít nhất 1 lần nhiệm vụ "chất liệu làm từ sừng dê''
Phần thưởng : 5.100.000 điểm kinh nghiệm, 425.000 vàng.----========----
Cấp độ 85
----========----

Kế hoạch bỏ trốn lần 1 ( 3 lần )
NPC : Trác Bộ Lỗ ( Nô lệ )(X-4722,Y 229)
Cách làm : Giết 600 con Quỷ tượng đá động
Phần thưởng :1.800.000 điểm kinh nghiệm, 145.000 vàng.----========----
Cấp độ 85
----========----

Kế hoạch bỏ trốn lần 2 ( cần làm kế hoạch bỏ trốn lần 1 )
NPC : Trác Bộ Lỗ ( Nô lệ )(X-4722,Y 229)
Cách làm : Đưa bản kế hoạch bỏ trốn cho Hứa Phổ Lỗ và Sa Bồ Lỗ
Phần thưởng : 120.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 85
----========----

Kế hoạch bỏ trốn lần 3 ( cần làm kế hoạch bỏ trốn lần 2 )
NPC : Trác Bộ Lỗ ( Nô lệ )(X-4722,Y 229)
Cách làm : Đưa chìa khóa của Shipur tới Hứa Phổ Lỗ
Phần thưởng : 36.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 85
----========----

Kế hoạch bỏ trốn lần 4 ( cần làm kế hoạch bỏ trốn lần 3 )
NPC : Hứa Phổ Lỗ ( Nô lệ )(X-3768,Y-1043)
Cách làm : Giết 10 lính canh nô lệ
Phần thưởng : 5 Cuộn giấy hồi phục HP----========----
Cấp độ 87
----========----

Sự báo thù cho lũ Cừu ( 3 lần )
NPC : Sa Lý Hãn ( Người dân )(X-4928,Y-1084)
Cách làm : Giết 200 con Quỷ tượng đá chiến
Lưu ý : Chỉ nhận được nhiệm vụ khi làm ít nhất 1 lần nhiệm vụ "tiêu diệt Hắc Ưng ''
Phần thưởng : 5.700.000 điểm kinh nghiệm, 445.000 vàng.----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 1
NPC :Isan (Người dân )(X-5454,Y 229)
Cách làm : Đưa thư của Isan đến cho Bộ Khắc La
Phần thưởng : 61.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 2 ( cần làm ánh sáng 1 )
NPC : Bộ Khắc La ( Trưởng Thôn )(X-3741,Y-888)
Cách làm : 2 cách
Cách 1 : Giết Lạc Khắc Quái kiếm đủ 200 ''bộ lông của thủ lĩnh Lạc Khắc Quái''
Cách 2 : Đến gặp NPC Bộ Khắc La để có thể làm được nhiệm vụ ánh sáng 3
Phần thưởng : 4.400.000 điểm kinh nghiệm, 67.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 3 bình thuốc thu hồi kỹ thuật
Lưu ý : nên chọn cách 1 vì có phần thưởng cách 2 không có gì----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 3 ( cần làm ánh sáng 2 )
NPC : Bộ Khắc La ( Trưởng Thôn )(X-3741,Y-888)
Cách làm : Về Hòa Điền nói chuyện A Lực Mộc
Phần thưởng : 253.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 4 ( cần làm ánh sáng 3 )
NPC : A Lực Mộc ( Trưởng tiêu cục ở Hòa Điền )
Cách làm : Quay lại nói chuyện với Bộ Khắc La
Phần thưởng : 111.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 5 ( cần làm ánh sáng 4 )
NPC : Hứa Phổ Lỗ ( Nô lệ )(X-3768,Y-1043)
Cách làm : Giết Lạc Khắc Quái khổng lồ kiếm đủ 7 loại cỏ mầu
- Đánh ở Đỉnh Não ra cỏ ( Đỏ )
- Đánh ở Đỉnh Mắt ra cỏ ( Cam )
- Đánh ở Van Tim ra cỏ ( Vàng )
- Đánh ở Đầu Cánh ra cỏ ( Xanh lá )
- Đánh ở Đầu Móng Tay ra cỏ (Xanh biển)
- Đánh ở Đầu Rễ ra cỏ ( mầu Chàm )
- Đánh ở Đầu Đuôi ra cỏ ( Tím )
Phần thưởng : 2.200.000 điểm kinh nghiệm, 320.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 6 ( cần làm ánh sáng 5 )
NPC : Hứa Phổ Lỗ ( Nô lệ )(X-3768,Y-1043)
Cách làm : Sumoon Satang ra rồi giết ( giống nhiệm vụ gọi Ivy bên EU )
Lưu ý : Vào pt chia điểm chia đồ và là chủ pt mới sumoon được , khi chết vẫn có thể hoàn thành nhiêm vụ
Phần thưởng : exp , sxp , gold , item----========----
Cấp độ 89
----========----

Ánh sáng 7 ( cần làm ánh sáng 6 )
NPC : Hứa Phổ Lỗ ( Nô lệ )(X-3768,Y-1043)
Cách làm : chuyển '' Chiếc vòng bạc '' cho Isan
Phần thưởng : 940.000 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, cuộn giấy tăng 20% HP, 20%MP thời gian sử dụng 3 giờ

Bản đồ NPC nè:


1: Người bán vé thuyền bay Ajati
2. Sa Bồ Lỗ - Nô lệ
3. Bộ Khắc La - Trưởng Thôn
4. A Na Sa - Người dân trong thôn
5. Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
6. Người bán vé thuyền bay Sayun
7. Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
8. Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
9. Isan - Người dân trong thôn
10. Osaman - Thương gia buôn hàng đặc biệt


CÒn đây là Quest

Túi đồ bị cướp (Cấp độ 70 – Level có thể nhận đc 60)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng Thôn
Cách làm: Giết Linh Vũ Binh và Mạng Vũ Binh thu thập 100 chiêc túi đựng thức ăn bị cướp và 100 chiếc túi sinh hoạt hang ngày.Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2300000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold : 240000


Tiêu diệt Hắc Ưng (Cấp độ 72 – Level có thể nhận đc 62)
NPC: Sa Lý Hãn – Người dân trong thôn
Cách làm: Giết Hạ 1500 con Hắc Ưng .Nhiệm vụ đc lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3060000 điểm kinh nghiệm, 311000 Gold


Sự phục thù của người Thổ Trước (Cấp độ 73 – Level có thể nhận đc 63)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng Thôn
Cần làm: Túi đồ bị cướp
Cách làm: Giết hạ 1600 tên vệ sĩ Mạng Vũ Binh
Phần thưởng: 3375000 điểm KN, 80000 điểm KN kỹ năng, Rượu hoa quả của Peter Mask (Tăng 20% độ chính xác có hiệu quả trong vòng 1 tiếng)Chất liệu làm sừng dê (Cấp độ 75 – Level có thể nhận đc 65)
NPC : Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Đánh Sơn Dương Tà Ác Thu thập 600 chiếc sừng Sơn Dương. Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3700000 điểm KN, 355000 vàngY phục chất liệu tốt (Cấp độ 78 – Level có thể nhận đc 68)
NPC: A Na Sa – Người dân trong thôn
Cần làm:

Cách làm: Giết Quỷ Tượng Đá Thu thập 200 con Bạch Mao, Thu thập 200 con hắc mao Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 4874000 điểm KN , 450000 vàng


Sự nhờ vả thứ nhất ( Cấp độ 80 – Level có thể nhận đc 70)
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cách làm: Giết Quỷ tượng đá hộ vệ , Thu thập 200 châu báu (Viên đá quý) của Kation ,
Phần thưởng: Điểm KN: 5170000 , 457000 gold , Điểm KN kỹ năng : 100000


Sự nhờ vả thứ hai (Cấp độ 80 – Level có thể nhận đc 70)
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cần làm: Sự nhờ vả thứ nhất , khi làm nhiệm vụ này bạn phải vào pt 8 chia điểm chia đồ
Cách làm: Đi giết thủ lĩnh Quỷ tượng đá hộ vệ ,Tạo ra 200 đồ châu báu (Viên ngọc chứa linh hồn)
Phần thưởng: Điểm KN kỹ năng 20000 , 1 cái : Certificate of Advanced Armor Gender Transfer , 10 cuộn giấy berserker 100% <= cái này hay này


Âm mưu của tình yêu tội lỗi (Cấp độ 82 – Level có thể nhận đc 72)

NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả thứ hai
Cách làm: Giết Antinock thu thập 200 cái móc của Antinock
Phần thưởng: Điểm KN: 5485000 , 467000 vàng, Điểm KN kỹ năng 100000Sự nhờ vả của Asachi (Cấp độ 82 – Level có thể nhận đc 72)
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Âm mưa của tình yêu tội lỗi
Cách làm: Chuyển thư của Ajati cho Sayun
Phần thưởng: Điểm KN: 132000 , đc thêm 5 cái búa sửa đồBắt kẻ chậm chạp (Cấp độ 82 – Level có thể nhận đc 72)
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả của Asachi …. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 50 phút
Cách làm: Nhận mồi để đi nhử con Antinock, nhử nó về chỗ NPC này sẽ hoàn thành nhiệm vụ (Có vẻ củ khoai đây)
Phần thưởng: Điểm KN: 290000 , Đc them 3 cái giấy có tên: Kết quả của sự chịu đựng (Tăng tốc độ di chuyển 75%, thời gian hiệu lực là 3 giờ)


Giết Antelope (Cấp độ 83 – Level có thể nhận đc 73)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Bắt 1800 con Antelope - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5100000 , Vàng: 425000Kế hoạch bỏ trốn 1 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Giết 600 con Quỷ Tượng Đá Động – Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần Thưởng: Điểm KN: 1800000 , Vàng: 145000
Kế hoạch bỏ trốn 2 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 1
Cách làm: Chuyển bản kế hoạc bỏ trốn cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và NPC: Sa Bồ Lỗ - Nô Lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 120000Kế hoạch bỏ trốn 3 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 2
Cách làm: Đưa chìa khóa của Shipur cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 36000

Kế hoạch bỏ trốn 4 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ / Hứu Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 3
Cách làm: Giết 10 tên lính canh nô lệ (ko hiểu nó ở đâu)
Phần thưởng: Thần chú hồi sinh cấp tập (5 cuốn)

Sự trả thù (Cấp độ 87 – Level có thể nhận đc 77)
NPC: Sa Lý Hãn – Người dân trong thôn
Cần làm: Tiêu diệt Hắc Ưng (ít nhất 1 lần)
Cách làm: Giết 1800 con quái vật Quỷ Tượng Đá Chiến – Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5700000 , Vàng: 445000


Ánh sáng 1 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Isan – Người dân trong thôn
Cách làm: Đưa thư của Isan đến cho Bộ Khắc La – Trưởng thôn (Thư về vấn đề con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật – theo 1 số trang web sẽ đc: 61000 điểm KN)


Ánh sáng 2 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng thôn
Cần làm: Ánh sáng 1
Cách làm: Chọn 1 trong 2 cách làm sau:
- Giết Lạc Khắc Quái (Rocky) Thu thập 200 bộ lông của thủ lĩnh Rocky
- Chờ đợi 2 tháng (Thời gian trong game) sau đó đến gặp lại NPC bạn sẽ đc chỉ dẫn các bước tiếp theo để làm nhiệm vụ ánh sang 3 (Ko phải đi săn Rocky)
Phần thưởng:
- Lựa chọn 1: Điểm KN: 4400000 , Điểm KN kỹ năng: 67000 , Thuốc thu hồi kỹ thuật 3 chiếc
- Lựa chọn 2: Ko đc gì


Ánh sáng 3 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng thôn và A Lực Mộc – Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 2
Cách làm: Nói chuyện với Bộ Khắc La rồi về Hoa Điền gặp A Lực Mộc hỏi về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Điểm KN: 253000


Ánh sáng 4 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: A Lực Mộc – Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 3
Cách làm: Quay lại nói chuyện với Bộ Khắc La – trưởng thôn về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật – theo 1 số trang web sẽ đc: 111000 điểm KN)


Ánh sáng 5 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 4
Cách làm: Đi săn Rocky Giant (Chim 90 xuất hiện ở các đỉnh) thu thập đủ 7 loại cỏ cầu vồng
- Dải cầu vồng (Đỏ)
- Dải cầu vồng (Cam)
- Dải cầu vồng(Vàng)
- Dải cầu vồng (Xanh lá cây)
- Dải cầu vồng(Xanh sẫm)
- Dải cầu vồng(Màu chàm)
- Dải cầu vồng (Màu tía)
Chú ý: Vì lỗi dịch thuật của VDC nên các bạn khi săn Rocky Giant các loại cỏ cầu vồng có rơi nhưng tên của nó chỉ là “Dải cầu vồng” chứ ko như tên mà tôi đưa lên và sẽ rất khó phân biệt
Phần thưởng: Điểm KN: 2200000 , Điểm KN kỹ năng : 320000


Ánh sáng 6 (BOSS WAR) ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 5
Cách làm: Gọi Sa Tăng và bạn phải đánh bại nó
Lưu ý:
- Bạn phải ở trong pt 8 chia điểm chia đồ
- Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
- Chỉ có trưởng nhóm mới gọi đc Sa Tăng
- Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Sa Tăngu bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành
- Ko thể sử dụng bùa dịch chuyển nếu Sa Tăng đã đc gọi
Phần thưởng: ???????Ánh sáng 7 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và Isan – Người dân trong thôn
Cần làm: Ánh sáng 4
Cách làm: Gặp Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ nhận “Chiếc vòng đeo cổ trắng” rồi chuyển về cho Isan – Người dân trong thôn
Phần thưởng: Điểm KN: 940000 , điểm KN kỹ năng : 12000 , Bàn tay mẫu tình (tăng HP 20% , MP 20%, thời gian hiệu lực 3 tiếng)

This entry was posted on 9 tháng 6, 2009 at 11:58 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 nhận xét

Đăng nhận xét